BARNETS UTVECKLING

I en Montessorigrupp är lärarens uppgift inte i första hand att förmedla kunskap, utan istället att observera barnen och att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns utveckling, samt att ge den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse. Läraren berättar, beskriver, orienterar och klarlägger. Visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialet ska användas för att ge meningsfull träning. Sedan gäller det att låta barnet arbeta självständigt med sin uppgift. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

Barnets utveckling handlar helt enkelt om att vi föräldrar och lärare hjälper barnen att hjälpa sig själva.
Detta är till exempel:

 • För att möta barnet i hans/hennes självständighetssträvan.
  Exempel: Barnet får äta själv utan att bli matad, klä på och av sig sina egna kläder.

 • För att tillfredsställa barnets behov av ordning.
  Exempel: Rummet där barnet befinner sig ska vara lättstädat och inte vara överbelamrat med saker. Ska vara lätt att hålla i ordning.

 • För att stimulera barnets sociala utveckling.
  Exempel: Barnet får välja aktivitet och välja om de vill göra sin aktivitet ensam eller tillsammans med någon annan. Barnet blir inte avbrutet i onödan - lär sig turtagning och ömsesidig respekt.

 • För att hjälpa barnet till delaktighet i omvärlden.
  Exempel: Lära barnet vara med i vardagssysslor t.ex. låta barnet ansvara för skötsel av blommor och djur, laga mat, baka, odla grönsaker och att få experimentera med vatten, sand och lera etc.

DOKUMENTATION OCH UTVECKLINGSSAMTAL

Barnens utveckling studeras och dokumenteras i en pärm för varje individ. Pärmen är indelad i olika områden; praktiska livets övningar, sensoriska övningar, språk, matematik och kulturella övningar. Dokumentationen består av barnens alster samt fotografier. Med denna indelning kan man tydligt se vad som dokumenterats och hur långt barnet kommit i sin utveckling, vilket område vi behöver locka barnet till osv. Detta är även ett enkelt sätt för föräldrarna att se och förstå vad barnet gör/gjort. Exempel på sysslor på Rödklinten kan vara att med hjälp av räknestavar eller pärlmaterial sätta sig in i matematikens grunder. Eller att lägga pussel med världsdelarna eller att träna sig att skriva.

Utvecklingssamtal sker också varje år där man får ta del av innehållet i pärmen och ser foton från barnets vardag. Man gör även en utvecklingsplan tillsammans med föräldrarna.

STEGVIS

För att fortsätta arbetet med att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn så har Klinten ett arbete som heter StegVis. StegVis ger barnen möjlighet att lära sig förstå egna och andras känslor, utveckla språkbegrepp för att samtala om känslor och relationer, motverka utanförskap och minska problembeteende i framtiden. StegVis består av olika delar - empati, impulskontroll och problemlösning samt självkontroll.

INSKOLNING PÅ BLÅKINTEN
(småbarnsavdelningen)

Läs mer»

ÖVERFLYTTNING FRÅN BLÅ- TILL RÖDKLINTEN
(storbarnsavdelningen)

Läs mer»

INFÖR 6-ÅRSVERKSAMHET

Läs mer»

© 2009 Klinten • Valid XHTML CSSSITEMAP